Dit is de privacyverklaring van Daadkracht Personal Training & Lifestyle Coaching, Bloemendaalseweg 275, 2051 GE, Overveen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71134778.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je bij Daadkracht Lifestyle Coaching komt trainen, een small group abonnement hebt, uit interesse onze website bezoekt of gebruik maakt van onze app dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daadkracht Lifestyle Coaching willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Daadkracht Lifestyle Coaching uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daadkracht Lifestyle Coaching.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Daadkracht Lifestyle Coaching verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze leden

Door inschrijving bij Daadkracht Lifestyle Coaching verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al ingeschreven bent bij Daadkracht, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Daadkracht Lifestyle Coaching worden, afhankelijk van welke diensten worden ook persoonsgegevens zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht en gegevens over gekozen voeding verwerkt.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media-uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Daadkracht Lifestyle Coaching verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Daadkracht Lifestyle Coaching verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het opstellen, versturen en incasseren van facturen en om met elkaar te kunnen communiceren. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens over je gezondheid en fitheid ten behoeve van een optimale dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult op het inschrijfformulier of in de app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw persoonlijke doelstelling. Met name met deze gezondheidsgegevens zullen wij zeer zorgvuldig omgaan. In het inschrijfformulier hebben wij ons de verplichting opgelegd om jouw gegevens geheim te houden.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Daadkracht Lifestyle Coaching zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een Small Group Abonnement van Daadkracht Lifestyle Coaching hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. 

MAAKT DAADKRACHT LIFESTYLE COACHING BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Daadkracht Lifestyle Coaching maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT DAADKRACHT LIFESTYLE COACHING GEGEVENS AAN DERDEN?

Daadkracht Lifestyle Coaching verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden. Daadkracht Lifestyle Coaching kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG is een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Daadkracht Lifestyle Coaching de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Daadkracht Lifestyle Coaching die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Daadkracht Lifestyle Coaching of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@daadkrachtoverveen.nl. Vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Daadkracht Lifestyle Coaching kun je ook sturen naar dit emailadres. Daarnaast kun je bij vragen of klachten terecht bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, de AP.